Ακύρωση διατάγματος παραλαβής ή και του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση

31Α. [Διαγράφηκε]