Δημοσίευση και καταχώρηση διατάγματος ακύρωσης διατάγματος πτώχευσης

31Β.  Σε  περίπτωση έκδοσης διατάγματος ακύρωσης διατάγματος κήρυξης χρεώστη σε πτώχευση, ο χρεώστης ή οποιοσδήποτε πιστωτής παραδίδει αμέσως το εν λόγω διάταγμα στον Επίσημο Παραλήπτη για δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το κόστος δημοσίευσης του διατάγματος, και για καταχώρησή του στο Αρχείο Πτωχεύσεων, καθώς και  για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Επίσημου Παραλήπτη και,  εάν υπάρχει διαχειριστής, παραδίδει το εν λόγω διάταγμα και στον διαχειριστή:

Νοείται ότι, η παράλειψη του χρεώστη να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω, συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του διατάγματος ακύρωσης και τη μη καταχώρησή του στο Αρχείο Πτωχεύσεων, καθώς και τη μη ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Επίσημου Παραλήπτη.