Μη συνυπολογισμός περιόδου πτώχευσης στο χρόνο παραγραφής

127. Η χρονική περίοδος κατά την οποία πρόσωπο τελεί υπό πτώχευση δεν συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό της προδιαγραφόμενης περιόδου παραγραφής δυνάμει των διατάξεων του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου.