Εξουσίες που δύνανται να ασκηθούν από διαχειριστή με άδεια της εποπτικής επιτροπής

55.-(1) Ο διαχειριστής δύναται με την άδεια της εποπτικής επιτροπής όπου αυτή υπάρχει, να προβεί σε όλες ή σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

(α) να διεξάγει τις εργασίες του πτωχεύσαντα, εφόσον είναι αναγκαίο προς το σκοπό επωφελούς εκκαθάρισης αυτής

(β) να εγείρει, λαμβάνει, ή υπερασπίζεται αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία που σχετίζεται με την περιουσία του πτωχεύσαντα

(γ) να διορίζει δικηγόρο ή άλλο αντιπρόσωπο για τη λήψη οποιασδήποτε διαδικασίας ή για να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία η οποία δυνατό να εγκριθεί από την εποπτική επιτροπή

(δ) να αποδέχεται ως αντιπαροχή για την πώληση οποιασδήποτε περιουσίας του πτωχεύσαντα χρηματικό ποσό πληρωτέο σε μελλοντικό χρόνο τηρουμένων τέτοιων όρων ως προς την εξασφάλιση και άλλως πως ως η εποπτική επιτροπή θεωρεί ορθό

(ε) να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του πτωχεύσαντα προς το σκοπό εξασφάλισης χρημάτων για την πληρωμή των χρεών του πτωχεύσαντα

(στ) να παραπέμπει οποιαδήποτε διαφορά σε διαιτησία, να συμβιβάζει χρέη, αξιώσεις και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα αν είναι παρούσες ή μελλοντικές, καθορισμένες ή υπό αίρεση, εκκαθαρισμένες ή ανεκκαθάριστες, υφιστάμενες ή οι οποίες ενδεχομένως να υφίστανται μεταξύ του πτωχεύσαντα και προσώπου το οποίο φέρει ευθύνη έναντι του πτωχεύσαντα, με τη λήψη τέτοιων ποσών, που είναι πληρωτέα σε τέτοια χρονικά διαστήματα και γενικά με τέτοιους όρους που δυνατό να συμφωνηθούν

(ζ) να προβαίνει σε συμβιβασμό ή άλλη διευθέτηση την οποία θεωρεί κατάλληλη με τους πιστωτές ή με πρόσωπα που αξιώνουν ως πιστωτές, σχετικά με χρέη που δύνανται να επαληθευθούν στην πτώχευση

(η) να προβαίνει σε συμβιβασμό ή άλλη διευθέτηση την οποία θεωρεί σκόπιμη αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από την περιουσία του πτωχεύσαντα ή είναι συναφής προς αυτή, η οποία υποβλήθηκε ή είναι ικανή να υποβληθεί προς το διαχειριστή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή από το διαχειριστή σε οποιοδήποτε πρόσωπο

(θ) να διανέμει σύμφωνα με την υφιστάμενη μεταξύ των πιστωτών μορφή, ανάλογα με την εκτιμημένη αξία αυτής, οποιαδήποτε περιουσία η οποία λόγω της ιδιαίτερης φύσης της ή άλλων ειδικών περιστατικών δεν δύναται να πωληθεί αμέσως ή επωφελώς.

(2) Η παραχωρούμενη για τους σκοπούς του άρθρου αυτού άδεια δεν είναι μια γενική άδεια για την τέλεση όλων ή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερθείσες πράξεις, αλλά είναι μόνο άδεια για την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης ή πράξεων για τις οποίες ζητείται η άδεια στη συγκεκριμένη περίπτωση ή περιπτώσεις.