Ο πτωχεύσας είναι ένοχος αν επιδίδεται σε τυχερά παιγνίδια

123.-(1) Πρόσωπο που κηρύχτηκε σε πτώχευση, ή αναφορικά με την περιουσία του οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής, είναι ένοχο αδικήματος και με την καταδίκη του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, αν ενώ επιδιδόταν σε εμπόριο ή διεξήγαγε εργασίες και ενώ εκρεμούσαν κατά την ημερομηνία του διατάγματος παραλαβής χρέη τα οποία συνάφθηκαν στην πορεία και για τους σκοπούς του εμπορίου ή των εργασιών.

(α) εντός δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, συνέβαλε ουσιαστικά ή αύξησε την έκταση της αφερεγγυότητας του με το να επιδίδεται σε τυχερά παιγνίδια ή βεβιασμένες ριψοκίνδυνες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και τέτοια τυχερά παιγνίδια ή κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν συνδέονται με την άσκηση από αυτόν της εμπορίας του ή των εργασιών του ή

(β) μεταξύ της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης και της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής απώλεσε οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του εξαιτίας των τυχερών παιγνιδιών ή βεβιασμένων και ριψοκίνδυνων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ή

(γ) όταν ενώ κλήθηκε από τον επίσημο παραλήπτη οποτεδήποτε ή κατά τη διάρκεια της δημόσιας εξέτασης από το Δικαστήριο, να λογοδοτήσει για την απώλεια ουσιαστικού μέρους της περιουσίας του που συνέβηκε εντός της περιόδου ενός έτους προ της αμέσως προηγούμενης της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης πτώχευσης, ή μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας και της ημερομηνίας του διατάγματος παραλαβής, παρέλειψε να δώσει ικανοποιητική εξήγηση για τον τρόπο που συνέβηκε η απώλεια:

Νοείται ότι, για να αποφασιστεί για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κατά πόσο επιχείρηση είναι βεβιασμένη και ριψοκίνδυνη λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου κατά το χρόνο που επιδόθηκε στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

(2) Δεν λαμβάνεται ποινική δίωξη εναντίον προσώπου με βάση το άρθρο αυτό εκτός κατόπι διατάγματος  του Δικαστηρίου.