Πτωχεύσας που φυγοδικεί με περιουσία

124. Αν  πρόσωπο το οποίο κηρύχτηκε σε πτώχευση, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον του, ή εντός έξι μηνών πρίν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, εγκαταλείπει την Κύπρο ή αποπειράται να εγκαταλείψει την Κύπρο και συναποκομίζει οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) ή μεγαλύτερο, η οποία έπρεπε να διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτών του, είναι ένοχο (εκτός αν αποδείξει ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης) αδικήματος και με την καταδίκη του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.