Τιμωρία προσώπων που μετακινούν, κλπ., περιουσία πτωχεύσαντα

119. Αν πρόσωπο, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από ή εναντίον χρεώστη ο οποίος μεταγενέστερα κηρύσσεται σε πτώχευση, ή εντός δώδεκα μηνών αμέσως πριν από την υποβολή τέτοιας αίτησης, μετακινεί ή αποκρύπτει ή προκαλεί τη μετακίνηση ή απόκρυψη ή λαμβάνει είτε για δικό του όφελος ή προς όφελος του χρεώστη αυτού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, μέρος της περιουσίας τέτοιου χρεώστη η οποία έπρεπε από το νόμο να διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτών του, τέτοιο πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και με καταδίκη του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης.