Ψευδείς αξιώσεις, δηλώσεις, κλπ. εναντίον πτωχεύσαντα

120. Αν πιστωτής ή πρόσωπο το οποίο αξιώνει ως πιστωτής σε πτωχευτική διαδικασία εσκεμμένα και με πρόθεση καταδολίευσης προβαίνει σε ψευδή αξίωση, ή επαλήθευση, δήλωση ή κατάσταση λογαριασμού η οποία είναι αναληθής σε ουσιαστική λεπτομέρεια είναι ένοχο αδικήματος και με καταδίκη του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.