Αποτέλεσμα απαλλαγής διαχειριστή

84.-(1) Το διάταγμα του Δικαστηρίου που απαλλάσσει το διαχειριστή απαλλάσσει αυτόν από κάθε ευθύνη αναφορικά με την τέλεση ή την παράλειψη οποιασδήποτε πράξης που έγινε από το διαχειριστή κατά τη διαχείριση των περιουσιακών υποθέσεων του πτωχεύσαντα ή, άλλως πως, σε σχέση με την διαγωγή του ως διαχειριστη, αλλά τέτοιο διάταγμα δύναται να ανακληθεί από το Δικαστήριο αν αποδειχτεί ότι εξασφαλίστηκε με απάτη ή αποσιώπηση ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιαστικού γεγονότος.

(2) Όταν ο διαχειριστής δεν παραιτήθηκε ή δεν παύθηκε προηγουμένως, η απαλλαγή του θα ισχύει ως παύση αυτού από το αξίωμα του και ακολούθως ο επίσημος παραλήπτης θα είναι ο διαχειριστής.

(3) Όταν με την απαλλαγή του διαχειριστή, επισήμος παραλήπτης είναι διαχειριστής ή ενεργεί ως διαχειριστής, δεν υπέχει καμιά προσωπική ευθύνη αναφορικά με πράξη που έγινε ή παραλείφηκε, ή υποχρέωση που αναλήφθηκε από οποιοδήποτε προηγούμενο διαχειριστή.