Αποτέλεσμα συμβιβασμού ή σχεδίου

18. Ανεξάρτητα από την αποδοχή και έγκριση συμβιβασμού ή σχεδίου, ο συμβιβασμός ή το σχέδιο αυτό δεν δεσμεύει οποιοδήποτε πιστωτή όσον αφορά χρέος ή υποχρέωση από την οποία, βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο χρεώστης δεν θα απαλλασσόταν με διάταγμα αποκατάστασης, εκτός αν ο πιστωτής αυτός συγκατατίθεται στο συμβιβασμό ή το σχέδιο.