Αδικήματα και ποινές

7Α.-(1) Κάθε ένας που-

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία της Επιτροπής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού·

(β) παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον ή εξεταστεί από την Επιτροπή·

(γ) μέσα στο οίκημα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Επιτροπής δείχνει έλλειψη σεβασμού προς ή σε σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο τις ποινές.

(2) Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων στο εδάφιο (1) ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει έκθεση των γεγονότων στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα περαιτέρω.