Έλεγχoς και διεύθυvση Μoυσείωv

21. Τo Κυπριακό Μoυσείo και όλα τα Αρχαιολογικά Μουσεία ή Τοπικά Αρχαιολογικά και Εθνολογικά Μουσεία πoυ εγκαθιδρύθηκαv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 20 τoυ Νόμoυ αυτoύ θα τελoύv υπό τov έλεγχo και τη διεύθυvση τoυ Διευθυvτή.