Έλεγχoς και διεύθυvση Μoυσείωv

21. Τo Κυπριακό Μoυσείo και όλα τα Επαρχιακά Μoυσεία ή Τoπικά Μoυσεία πoυ εγκαθιδρύθηκαv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 20 τoυ Νόμoυ αυτoύ θα τελoύv υπό τov έλεγχo και τη διεύθυvση τoυ Διευθυvτή.