Σημείωση
263(1) του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη της ισχύος καθεμίας διατάξεως του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002], συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002] εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρόμοιου περιεχομένου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδομένης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως-

- ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001,

- το περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 εώς 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.