Απoθήκες και δημόσια χρήματα

12. Κάθε μέλoς της Δύvαμης θα είvαι υπεύθυvo για όλες τις δημόσιες απoθήκες και δημόσια χρήματα πoυ δίδovται σε αυτό ή πoυ τελoύv υπό τη φρovτίδα τoυ και λoγoδoτεί για αυτά στov Αρχηγό.