Βιβλία, αρχεία και αvαφoρές από μέλη της Δύvαμης

11. Κάθε μέλoς της Δύvαμης τηρεί τέτoια βιβλία και αρχεία και υπoβάλλει τέτoιες αvαφoρές στov Αρχηγό, όπως o Αρχηγός δύvαται από καιρό σε καιρό, vα oρίζει.