Σημείωση
41 του Ν. 104(Ι)/2003Καταργήσεις

41.  Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται:

-Ο περί Γάμου Νόμος, Κεφ. 279.

-Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 έως 1995.