Σημείωση
40 του Ν. 104(Ι)/2003Επιφυλάξεις

40. (1) Η εφαρμογή του Νόμου αυτού δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο γάμο που έχει τελεστεί δυνάμει των διατάξεων των νόμων που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιοσδήποτε ιερέας, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι εγγεγραμμένος, με βάση τις διατάξεις του περί Γάμου Νόμου Κεφ. 279, θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα ιερολόγησης γάμων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις γάμου που τελούνται από τους πιο πάνω ιερείς, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου γάμου, καθώς επίσης και με την τέλεση γάμου.

(3) (α)  Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εγγράφει, μετά από αίτησή τους, νέους διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους ιερείς οποιασδήποτε θρησκείας, δόγματος ή σώματος, μετά από διαβεβαίωση του αναγνωρισμένου αρχηγού του δόγματος στο οποίο αυτοί ανήκουν.  Τα ονόματα των εγγεγραμμένων ιερέων καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτος.

(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται οποτεδήποτε να διαγράψει από το μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου ιερέα, σε συνεννόηση με τον αρχηγό του δόγματος στο οποίο ανήκει ο ιερέας.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε γάμο που τελείται από  εγγεγραμμένο ιερέα θρησκευτικής ομάδας, μέσα στην έννοια της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 του Συντάγματος, ή της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ανήκουν σ’ αυτή την Εκκλησία.