Σημείωση
6 του Ν. 34(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 34(Ι)2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 34(Ι)/2022] τίθεαι σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται του μήνα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.