Σημείωση
3 του Ν. 42(I)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ..Σ.: δηλαδή του Ν. 42(Ι)/2020]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 42(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.