Σημείωση
1

* Ο περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος, 1879, και ο περί Προλήψεως Ασθενειών Νόμος, 1883, καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό.