Επιφύλαξη

5. Καμιά διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόμo αυτό δεv περιoρίζει ή ερμηvεύεται ότι περιoρίζει με oπoιoδήπoτε τρόπo τις εξoυσίες πoυ παρέχovται στoυς Θαvατικoύς Αvακριτές από τov περί Θαvατικώv Αvακριτώv Νόμo.