Σημείωση
31 (1) (β) του Ν. 257(Ι)/2004Καταργήσεις νόμων

31. (1) Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι ακόλουθοι Νόμοι:

(β)  Ο περί Δημόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόμος.