Προσωρινή παροχή υπηρεσιών από πολίτη κράτους μέλους

10Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ιατρός πολίτης κράτους μέλους, που δεν είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, δικαιούται να ασκεί την ιατρική προσωρινά στη Δημοκρατία χωρίς εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο με την υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους:

(α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός ασκεί νόμιμα την ιατρική στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται επαγγελματικά εγκατεστημένος·

(β) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο ενδιαφερόμενος ιατρός βρίσκεται επαγγελματικά εγκατεστημένος ότι κατέχει ένα από τα διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά ή τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα:

Νοείται ότι το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου υπάρχουν δικαιολογημέ-νες αμφιβολίες, να ζητεί από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφερόμενου βεβαίωση της γνησιό-τητας των διπλωμάτων ή πιστοποιητικών ή τίτλων ή βεβαιώσεων ή των τίτλων ειδικεύσεων του ενδιαφερόμε-νου για παροχή προσωρινά ιατρικών υπηρεσιών.

(2) Όταν η παροχή ιατρικών υπηρεσιών συνεπάγεται και προσωρινή διαμονή στη Δημοκρατία, η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση για το είδος των υπηρεσιών, τον τόπο και την χρονική διάρκεια των υπηρεσιών που θα παράσχει.  Σε επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση αυτή δύναται να γίνει εντός επτά ημερών μετά την παροχή των υπηρεσιών.

(3) Βάσει των ανωτέρω πιστοποιητικών και δικαιολογητικών, χορηγείται από το Ιατρικό Συμβούλιο προσωρινή άδεια παροχής υπηρεσιών χωρίς εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο που συνεπάγεται την προσωρινή παραμονή του ενδιαφερόμενου στη Δημοκρατία. Το Ιατρικό Συμβούλιο  καταχωρεί τα ονόματα των ιατρών που παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες στο αρχείο ιατρών παρεχόντων υπηρεσίες.

(4) Ιατρός, πολίτης κράτους μέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή νομοθεσία πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγγράφεται ή να συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς ή άλλους ιατρικούς συλλόγους.