Απαλλαγές

10Β.-(1) Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 10Α και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους ιατρούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α) Την προσχώρηση στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Ιατρικό Συμβούλιο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα, στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Ιατρικό Συμβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, αντίγραφο της δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10Γ η οποία αποτελεί αυτόματη προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 10Γ·

(β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.