Σύσταση Εταιρείας Ιατρών

8. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το Ιατρικό Συμβούλιο, μετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Ιατρών και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αν η εταιρεία αυτή:

(α) Είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας όλοι οι προτιθέμενοι συνέταιροι είναι γιατροί εγγεγραμμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙ ή

(β) είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των προτιθέμενων μετόχων και μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι γιατροί εγγραμμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέτοχος ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να είναι και ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι συνέταιροι είναι γιατροί εγγεγραμμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) είναι προτεινόμενη για εγγραφή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το όνομα αποτελείται αποκλειστικά από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσότερων γιατρών που ασκούν ή άσκησαν το επάγγελμα.

(2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Ιατρών θεωρείται νόμιμη και καταχωρίζεται από τον Έφορο Εταιρειών, μόνο εάν τύχει της προτέρας έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου.

(3) Το Ιατρικό Συμβούλιο ενημερώνει το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος για κάθε Εταιρεία Ιατρών που εγκρίνει δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Κάθε Εταιρεία Ιατρών της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών έχει ολοκληρωθεί, καταχωρίζεται από το Ιατρικό Συμβούλιο σε ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό και καλείται “Μητρώο Εταιρειών Ιατρών”.

(5) Εταιρεία Ιατρών που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρίζεται με το αρκτικόλεξο “Ι.Ε.Π.Ε.” (Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αντί της συντομογραφίας “Λίμιτεδ”, και, όπου το όνομα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες, με το αρκτικόλεξο “DLC” (Doctors’ Limited Company):

Νοείται ότι το όνομα της Εταιρείας Ιατρών που εγγράφεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να εμφανίζεται και να χρησιμοποιείται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας Ιατρών από το Μητρώο Εταιρειών Ιατρών, αν η εταιρεία παύει να πληρεί  τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(7) Το Ιατρικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας Ιατρών από το Μητρώο Εταιρειών Ιατρών, αν ο λόγος για τον οποίο παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση, οφείλεται-

(α) στην απόκτηση συμφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), στην απόκτηση μετοχών ως αποτέλεσμα κληρονομικής διαδοχής από πρόσωπο το οποίο δεν είναι γιατρός· ή

(β) στην απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή μέλος εταιρείας ή μέλος διοικητικού της συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του γιατρού·

και νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται μέσα σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η Εταιρεία Ιατρών συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Η διάλυση Εταιρείας Ιατρών συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή της από το Μητρώο Εταιρειών Ιατρών.

(9) Για την εξέταση της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο αίτησης για έγκριση σύστασης εταιρείας ιατρών καταβάλλεται στο Ιατρικό Συμβούλιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100,00).