Καταργήθηκε από τo άρθρo 5 τoυ 72 τoυ 1991

8. (Τo άρθρo 8 καταργήθηκε από τo άρθρo 5 τoυ 72 τoυ 1991)