Διαγραφή από τo Μητρώo τoυ ovόματoς γιατρoύ

18. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία γιατρός o oπoίoς δεv είvαι πoλίτης της Δημoκρατίας εγκατέλειψε ή θέλει μετά από αυτά vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία χωρίς πρόθεση επιστρoφής, τo Iατρικό Συμβoύλιo δύvαται κατά τηv κρίση τoυ vα διαγράψει τo όvoμα τoυ από τo Μητρώo.