Δικαίωμα εγγεγραμμένων γιατρών να απαιτούν αμοιβή

19.-(1) Κάθε γιατρός εγγεγραμμένος δυνάμει του Νόμου αυτού και κάθε Εταιρεία Ιατρών, μέσω γιατρών εγγεγραμμένων δυνάμει του Νόμου αυτού, δικαιούνται να ασκούν την ιατρική και να απαιτούν, να ενάγουν για και να εισπράττουν χρηματική αμοιβή για ιατρικές υπηρεσίες, για την αξία οποιουδήποτε φαρμάκου και για την αξία ή χρήση οποιουδήποτε ιατρικού ή χειρουργικού οργάνου.

(2)  Η προσωπική ευθύνη ιατρού, προς οποιοδήποτε τρίτο για ιατρική αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι συναφείς του υπηρεσίες έχουν προσφερθεί μέσω Εταιρείας Ιατρών, η οποία βέβαια θα είναι και εκ προστήσεως υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών μετόχων ή συνεταίρων που την αποτελούν ή εργοδοτούνται από αυτήν.