Κατάργηση

31. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 καταργείται.