Μεταβατική διάταξη

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου ιατρικής ή άλλου ισοδύναμου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο  πριν την  έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου,  δύναται να  εγγραφεί ως ιατρός, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 7.  Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο έξι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.