ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 7, 7Α, 10Α, 30)

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής


Το Ιατρικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρικής για εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο:

Χώρα Τίτλος εκπαίδευσης Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης
Βέλγιο

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine 
Diplôme de “médecin”/Master in de geneeskunde

—Les universités/De universiteiten 
—Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

Βουλγαρία

Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен «магистър» по Медицина» и професионална квалификация «Магистър-лекар»

Университет

Τσέχικη Δημοκρατία Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) Lékářská fakulta univerzity v České republice
Δανία

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)


Universitet

1. Autorisation som læge

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.) 2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge
Γερμανία —Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

—Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

Εσθονία

Arstikraad Degree in Medicine (MD)

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool”
Ελλάδα Πτυχίο Ιατρικής —Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,
—Σχολή Επιστημών Υγείας, τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου

Ισπανία

Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia

Título de Licenciado en Medicina

Título de Graduado/a en Medicina

-Ministerio de Educacion y Cultura

-El rector de una Universidad

Γαλλία Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales Universités
Κροατία Diploma “doktor medicine/doktorica medicine” Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Ιρλανδία Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
Ιταλία Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρικό Συμβούλιο

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου (1)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)


Λετονία ārsta diploms Universitātes tipa augstskola
Λιθουανία

1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

2.Magistro diplomas (medicinos magistro  kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas 1.Internatūros pažymėjimas,
nurodantis suteiktą medicinos  gydytojo profesinę  kvalifikaciją
2.Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

Λουξεμβούργο Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage
Ουγγαρία Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med) Egyetem
Μάλτα Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija Universita' ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
Ολλανδία Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde
Αυστρία Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität Bevis om praktisk utbildning som utfardas av socialstryrelsen
Πολωνία Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“ szkoły wyższe Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4) /Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5)
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego
Πορτογαλία

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Certificado de mestrado integrado em medicina

Universidades


Certificado emitido pela Ordem dos Médicos
Ρουμανία

Diplomă de licenţă de doctor medic

Diploma de licență și master (6)

Universităţi Ministerul Educației Naționale (6)
Σλοβενία Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine” Univerza Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica
Σλοβακία DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (“MUDr.”) Univerzita
Φινλανδία Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen Yliopisto
Ηνωμένο Βασίλειο Primary qualification Competent examining body Certificate of experience