ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(’ρθρο 7, 7Α)

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα, για να εξασφαλίσουν στον κάτοχό τους εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο, πρέπει να παρέχουν εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει κατά την συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης του:

(i) Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η ιατρική, καθώς και ότι έχει κατανοήσει καλά τις επιστημονικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της αναλύσεως των δεδομένων·

(ii) Προσήκουσες γνώσεις της διαρθρώσεως των λειτουργιών και της συμπεριφοράς του ανθρωπίνου οργανισμού υγιούς ή ασθενούς, καθώς και των σχέσεων μεταξύ της καταστάσεως της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του·

(iii) Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων και της κλινικής πρακτικής που να του παρέχουν συνεκτική εικόνα των σωματικών και διανοητικών ασθενειών, της προληπτικής ιατρικής, της διαγνωστικής και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς και της αναπαραγωγής του ανθρώπου·

(iv) Προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκομεία.

(2) Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και αποτελείται από τουλάχιστον πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5500) ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, εκτός των περιπτώσεων προσώπων που άρχισαν τις σπουδές τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1972, των οποίων η ιατρική εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι (6) μηνών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών.