Ταμείο Οδοντιατρικού Συμβουλίου

2B.-(1) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο τηρεί δικό του ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Οδοντιατρικού Συμβουλίου», στο οποίο κατατίθενται-

(α) Όλα τα τέλη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς∙

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο∙ και

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Οδοντιατρικού Συμβουλίου.

(2) Το Ταμείο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Οδοντιατρικού Συμβουλίου και ελέγχεται από λογιστή εγκεκριμένο από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(3) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συμβουλίου δύναται να πληρώνονται από το Ταμείο.