Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

19Η.-(1) Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή οδοντίατρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή ως οδοντίατρος σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό, όσες πληροφορίες διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις πειθαρχικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

(2) Όταν, κατά την εξέταση της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ενημερώσει το Οδοντιατρικό Συμβούλιο για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν εκτός του εδάφους του κράτους αυτού και πριν την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σ΄αυτό και μπορεί να έχουν συνέπειες στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, στο εν λόγω κράτος μέλος, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο εξετάζει τα γεγονότα αυτά και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει, εφόσον είναι δυνατό εντός τριών μηνών.

(3) Εάν, κατά την εξέταση της αίτησης πολίτη κράτους μέλους για εγγραφή στο Μητρώο, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας πριν την εγκατάστασή του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, ενημερώνει σχετικά κα ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών. Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.