Χρήση επαγγελματικού τίτλου

19Δ. Πολίτης κράτους μέλους ο οποίος ασκεί την οδοντιατρική ή παρέχει προσωρινά οδοντιατρικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δύναται να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας και να κάνει χρήση της σύντμησής του.