Σημείωση
13 του Ν.82(I)/2004Έναρξη ισχύος

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 82(Ι)/2004], τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 82(Ι)/2004] που αφορούν πολίτες κρατών μελών τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.