Σημείωση
11 του Ν.82(I)/2004Μεταβατική διάταξη

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου, πρόσωπο που είναι –

(α) πολίτης της Δημοκρατίας, ή

(β) σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

και είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου οδοντιατρικής ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου, όπως προστίθεται δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, αλλά αναγνωριζόταν από το Υπουργικό  Συμβούλιο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί ως οδοντίατρος, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 4 του βασικού νόμου. Η διάταξη αυτή θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.