Σημείωση
26 του Ν.129(Ι)/2002Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.—(1) O περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος καταργείται.