Κανένα δικαίωμα, κτλ., επί ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός δυνάμει του Νόμου αυτού

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του περί Δικαστηρίων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, του νόμου που αφορά εμπιστεύματα (trusts), του νομού που αφορά τα βακούφια (vakfs) και των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υφίσταται ή δημιουργείται, αποκτάται ή μεταβιβάζεται παρά μόνο δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέροντος, δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας, δουλείας ή σε οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκε, αποκτήθηκε ή μεταβιβάστηκε με έγγραφο και έναντι αξιόλογης αντιπαροχής και το οποίο υπάρχει κατά την 4η ημέρα του Μάρτη του έτους 1953:

Νοείται ότι είτε-

(α) το δικαίωμα αυτό ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή άλλο πλεονέκτημα είναι εγγεγραμμένο ή καταχωρισμένο, ή δύναται να εγγραφεί ή καταχωριστεί, δυνάμει άλλης διάταξης του Νόμου αυτού· ή

(β) (i) το έγγραφο που αναφέρθηκε πιο πάνω κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο · και

(ii) η ακίνητη ιδιοκτησία που αναφέρθηκε πιο πάνω δεν μεταβιβάστηκε δυνάμει πώλησης σε καλή τη πίστει αγοραστή αντί αξιόλογης αντιπαροχής μετά την 3η Μαρτίου 1953, και πριν από την κατάθεση του εγγράφου όπως προνοείται στην παράγραφο (i) διαφορετικά ή σε αγοραστή ο οποίος μετά τη μεταβίβαση αυτή αποδέκτηκε αξιόλογη αντιπαροχή από τον κύριο του δικαιώματος αυτού ιδιοκτησίας (estate), συμφέροντος, δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας, δουλείας ή άλλου πλεονεκτήματος, όπως προνοείται στο έγγραφο που προναφέρεται.

(3) Με την κατάθεση εγγράφου όπως προνοείται στην παράγραφο (β)(i) της επιφύλαξης του εδαφίου (2), αυτό, αν η ακίνητη, ιδιοκτησία που αναφέρθηκε πιο πάνω είναι εγγεγραμμένη, καταχωρίζεται, στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και, όταν είναι δυνατό, στο πιστοποιητικό εγγραφής που αφορά την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία, χωρίς έρευνα ως προς το δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή πλεονέκτημα που υφίσταται, δημιουργείται, αποκτάται ή μεταβιβάζεται με αυτό.