Εκτίμηση ή επανεκτίμηση ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες

72. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Νόμο αυτό, όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή-

(α) κατά την εκτίμηση ή επανεκτίμηση η ιδιοκτησία εκτιμάται ή επανεκτιμάται ως σύνολο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η ιδιοκτησία αυτή κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, και η αξία κάθε μερίδας είναι ποσό το οποίο έχει τέτοια αναλογία προς την αξία ολόκληρης της ιδιοκτησίας την οποία έχει η μερίδα αυτή προς ολόκληρη την ιδιοκτησία·

(β) ολόκληρη η ιδιοκτησία δύναται να εκτιμηθεί ή να επανεκτιμηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 ή 67, αντίστοιχα, με την αίτηση οποιουδήποτε ενός ή περισσότερων εγγεγραμμένων συγκυρίων αυτής·

(γ) η ένσταση κατά της εκτίμησης ή επανεκτίμησης της ιδιοκτησίας που αναφέρεται στα άρθρα 70 και 71, αντίστοιχα, δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους συγκύριους αυτής·

(δ) όταν με την εκτίμηση ή την επανεκτίμηση ολόκληρης της ιδιοκτησίας ένσταση που υποβλήθηκε στο Διευθυντή από οποιοδήποτε από τους συγκύριους γίνεται αποδεκτή ή έφεση κατά της απόφασης του Διευθυντή επί αυτής αφού υποβληθεί στο Δικαστήριο από οποιοδήποτε από τους συγκύριους γίνεται αποδεκτή, η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση μεταβάλλεται από το Διευθυντή ή το Δικαστήριο, αντίστοιχα σε σχέση με ολόκληρη την ιδιοκτησία.