Διαδικασία κατά τη γενική εκτίμηση

70. Όταν δυνάμει του άρθρου 69 έχει διαταχθεί γενική εκτίμηση σε σχέση με ολόκληρη την ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε οριζόμενο μέρος αυτής σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τέτοια άλλη εφημερίδα όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίο και επίσης αναρτά ειδοποίηση, η οποία πληροφορεί το κοινό ότι πρόκειται να διενεργηθεί γενική εκτίμηση, η οποία παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή σε σχέση με την οποία δίνεται η ειδοποίηση και σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία αυτή θα αρχίσει και καλεί όλους τους κυρίους ιδιοκτησίας σε αυτή όπως δώσουν στον εκτιμητή τέτοιες πληροφορίες, ή έγγραφη έκθεση που περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που θα εκτιμηθεί όπως ο εκτιμητής ήθελε απαιτήσει, και όπως παρουσιάσουν για επιθεώρηση οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο τους που αφορά την ιδιοκτησία, το οποίο ο εκτιμητής ήθελε απαιτήσει όπως παρουσιαστεί·

(β) με τη συμπλήρωση της εκτίμησης ο Διευθυντής καταθέτει τους καταλόγους στον κοινοτάρχη της οικείας πόλης, χωριού ή ενορίας και μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτηθεί ειδοποίηση η οποία γνωστοποιεί ότι οι κατάλογοι έχουν κατατεθεί με τον τρόπο αυτό·

(γ) κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η ειδοποίηση αυτή δύναται να επιθεωρήσει τους καταλόγους κατά πάντα εύλογο χρόνο, και ο κοινοτάρχης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους καταλόγους αυτούς πρέπει κατά πάντα εύλογο χρόνο να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να λαμβάνει οποιοδήποτε απόσπασμα από αυτούς ή αντίγραφο αυτών χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση·

(δ) η εκτίμηση που διενεργήθηκε από εκτιμητή καθίσταται τελική εκτός αν το πρόσωπο που επηρεάζεται υποβάλει προς το Διευθυντή έγγραφη ένσταση εναντίον αυτής εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της ανάρτησης της ειδοποίησης που αναρτήθηκε όπως προνοείται στην παράγραφο (β) ή εκτός αν ο Διευθυντής ζητήσει από το Δικαστήριο αναθεώρηση αυτής όπως προνοείται στην παράγραφο (στ)·

(ε) ο Διευθυντής εξετάζει κάθε ένσταση που υποβλήθηκε σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου (δ) και δίνει ειδοποίηση για την απόφαση του στο πρόσωπο που επηρεάζεται·

(στ) αν ο Διευθυντής ζητήσει από το Δικαστήριο αναθεώρηση εκτίμησης όπως προνοείται στην παράγραφο (δ), αυτός προχωρεί στην ενέργεια αυτή με κάθε εύλογη ταχύτητα και δίνει ειδοποίηση για την αίτηση του στο πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτή.