Δικαίωμα επιλογής όταν δέντρα και γη ανήκουν σε διάφορα πρόσωπα

24.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν δέντρα, αμπέλια ή άλλα πράγματα ή οικοδομές, ή άλλα κατασκευάσματα ή οικοδομήματα είναι φυτευμένα, φύονται ή ανηγέρθηκαν σε οποιαδήποτε γη που ανήκει σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο οποιωνδήποτε τέτοιων δέντρων, αμπελιών, πράγματος, οικοδομής, κατασκευάσματος ή οικοδομήματος και καθένας από τους αναφερόμενους κύριους προέβη σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι συμφώνησε να πωλήσει το συμφέρον του σε τρίτον, η μεταβίβαση του συμφέροντος δεν εγγράφεται εκτός αν

(α) εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πώλησης ο κύριος που πωλεί το συμφέρον του ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι ο άλλος κύριος δεν επιθυμεί να αγοράσει το αναφερόμενο συμφέρον στην τιμή που πωλείται· ή

(β) ο σκοπούμενος αγοραστής δημοσιεύσει τη σκοπούμενη πώληση αυτού ή φέρει αυτή στη γνώση του άλλου κυρίου όπως προνοείται στο εδάφιο (2) εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πώλησης και άλλος κύριος δεν αποκτήσει αυτό δυνάμει του άρθρου αυτού.

(2) Η σκοπούμενη πώληση δημοσιεύεται σε τέτοιο τύπο και σε τέτοια εφημερίδα ή εφημερίδες όπως ο Διευθυντής ήθελε απαιτήσει, ή γνωστοποιείται στον άλλο κύριο με επίδοση σε αυτόν έγγραφης ειδοποίησης σε τέτοιο τύπο όπως ο Διευθυντής ήθελε απαιτήσει, και ο κύριος του άλλου συμφέροντος δύναται να εγγραφεί γι' αυτό, με την κατάθεση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την επίδοση της ειδοποίησης της τιμής στην οποία πωλείται το συμφέρον του πωλητή μαζί με το τέλος εγγραφής και για το σκοπό αυτό το ποσό που κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό καταβάλλεται στο μέρος το οποίο συμμετείχε στη δήλωση πώλησης ως αγοραστής:

Νοείται ότι όταν το άλλο αυτό συμφέρον τυγχάνει κυριότητας κατά εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες και δύο ή περισσότεροι από τους συγκύριους αυτού ενεργήσουν όπως προνοείται πιο πάνω, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ο Διευθυντής εγγράφει το συμφέρον του πωλητή στο όνομα των συγκυρίων οι οποίοι ενέργησαν με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την αναλογία που έχουν οι μερίδες αυτών μεταξύ τους· και ο Διευθυντής μετά από αυτά επιφέρει τις κατάλληλες αναπροσαρμογές και επιστροφές των ποσών που κατατέθηκαν στα πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτά:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν υπάρχουν συμφέροντα που τυγχάνουν κυριότητας ξεχωριστά επί ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε οποιαδήποτε γη η οποία δηλώθηκε ότι πωλείται, και δύο ή περισσότεροι από τους κυρίους των συμφερόντων αυτών τα οποία τυγχάνουν κυριότητας ξεχωριστά ενεργήσουν όπως αναφέρεται πιο πάνω ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να υπολογιστεί η αξία των συμφερόντων των κυρίων που ενέργησαν με τον τρόπο αυτό και εγγράφει τη γη του πωλητή στο όνομα του κυρίου του οποίου το συμφέρον έχει τη μέγιστη αξία, και όταν τα συμφέροντα δύο ή περισσότερων κυρίων οι οποίοι ενέργησαν με τον τρόπο αυτό είναι ίσης μέγιστης αξίας, εγγράφει τη γη του πωλητή στο όνομα των αναφερόμενων κυρίων κατά ίσες μερίδες· και αυτός μετά από αυτά, επιφέρει τις κατάλληλες αναπροσαρμογές και επιστροφές των ποσών που κατατέθηκαν στα πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτά.

(3) Αν η ενέργεια που απαιτείται από την παράγραφο (α) ή ανάλογα με την περίπτωση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δεν ληφθεί και δεν προσαχθεί στο Διευθυντή απόδειξη γι' αυτή, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πώλησης, η δήλωση ακυρώνεται από το Διευθυντή και θεωρείται ότι δεν έγινε, επίσης δίνεται στον πωλητή και στο πρόσωπο που φαίνεται στη δήλωση ως σκοπούμενος αγοραστής γνωστοποίηση της ακύρωσης από το Διευθυντή.

(4) Προτού ο Διευθυντής εγγράψει τη μεταβίβαση συμφέροντος που δηλώθηκε προς πώληση, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο που πωλεί το συμφέρον αυτό και από το σκοπούμενο αγοραστή αυτού να δηλώσουν εγγράφως κατά πόσο οποιοδήποτε άλλο συμφέρον που ανήκει σε τρίτο μέρος σχετίζεται με το συμφέρον που συμφωνήθηκε προς πώληση· και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του και με δόλια πρόθεση προβαίνει σε ψευδή κατάθεση ή συντελεί στο να γίνει ψευδής κατάθεση στη δήλωση αυτή τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε δώσει ψευδή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "γη" περιλαμβάνει δέντρα, αμπέλια ή άλλα πράγματα ή οικοδομές ή άλλα κατασκευάσματα ή οικοδομήματα, που φυτεύτηκαν, φύονται ή ανεγέρθηκαν σε οποιαδήποτε γη και ανήκουν στον κύριο της γης αυτής:

"άλλος κύριος", "κύριος του άλλου συμφέροντος" και κάθε άλλος συναφής όρος σημαίνει πρόσωπο το οποίο ήταν κύριος του άλλου συμφέροντος κατά την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έγινε η δήλωση πώλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(6) Το άρθρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1980 και τότε θα λήξει άνευ επηρεασμού της ισχύος οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που έγινε δυνάμει του άρθρου αυτού.