Μεταβίβαση ή υποθήκευση δέντρων, κτλ., χωριστά εγγεγραμμένων περιλαμβάνει μεταβίβαση ή υποθήκευση της γης

23. Όταν δέντρα, αμπέλια ή άλλα πράγματα που είναι φυτευμένα που φύονται σε οποιαδήποτε γη αν και ανήκουν στον κύριο της γης είναι χωριστά εγγεγραμμένα στο όνομα του, αυτός δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή υποθηκεύσει αυτά εκτός αν μεταβιβάσει ή υποθηκεύσει τη γη, πάνω στην οποία βρίσκονται· και κάθε μεταβίβαση ή υποθήκευση οποιωνδήποτε τέτοιων δέντρων, αμπελιών ή άλλου πράγματος που φυτεύτηκε ή φύεται πάνω σε οποιαδήποτε τέτοια γη θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη μεταβίβαση ή υποθήκευση της γης η οποία ανήκει στον ίδιο κύριο.