ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 83)

Επίσημη

Εφημερίδα,

Παράρτημα

Τρίτο:

14.5.1982.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

(α) Σε Κοινοτάρχες

 

1. Για πιστοποίηση υπογραφής, σφραγίδας ή αποτυπώματος……………………………………….

Κατά την κρίση του κοινοτάρχη δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.3,00.
2. Για την έκδοση, υπογραφή και σφράγιση πιστοποιητικού γεγονότων που σχετίζονται με την κατοχή ή χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που επηρεάζονται:
(i) χωρίς επιθεώρηση της ιδιοκτησίας........ Κατά την κρίση του κοινοτάρχη δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.3,00·
(ii) όταν η επιθεώρηση είναι αναγκαία …… Επιπρόσθετο δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.5,00 για κάθε ακίνητο ή ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία.
3. Για την έκδοση και σφράγιση πιστοποιητικού γεγονότων που σχετίζονται με το θάνατο οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας ή με τους κληρονόμους αυτού: …………………………………...…………… Κατά την κρίση του κοινοτάρχη δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.5,00.

Νοείται ότι, όταν τα γεγονότα αυτά αναφέρονται στο

πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 2,

δε θα εισπράττεται, δυνάμει της παρούσας παραγράφου,

οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό.

4. Για όλα τα πιστοποιητικά για τα οποία δεν γίνεται πιο

πάνω ειδική μνεία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων

για τα οποία γίνεται αναφορά σ’ αυτά, ..………………………………….

Λ.Κ.5,00.

5. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων, αποφάσεων ή άλλων

εγγράφων που αποστέλλονται από το Διευθυντή και για την

υπογραφή και σφράγιση σχετικού πιστοποιητικού, για κάθε

πιστοποιητικό που εκδίδεται ……………………………………………..

Λ.Κ.1,00.