Συλλογική άσκηση του επαγγέλματος

14Π.—(1) Δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους, μπορεί να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής συλλογικά—

(α) Κατά τον ίδιο τρόπο που ασκείται συλλογικά το επάγγελμα από τους Κύπριους δικηγόρους με—

(i) Κύπριο δικηγόρο·

(ii) Δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα δυνάμει του παρόντος Μέρους·

(β) με δικηγόρο υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος ασκεί μόνιμα το δικηγορικό επάγγελμα στο κράτος εκείνο και με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού.

(2) Δικηγόρος υπήκοος κράτους μέλους, ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ενημερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή σχετικά με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των δικηγόρων, με τους οποίους ασκεί συλλογικά το επάγγελμα.