Πειθαρχικό Συμβoύλιo

16.-(1) Καθυδρύεται Πειθαρχικό Συμβoύλιo για τηv άσκηση, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, ελέγχoυ και πειθαρχικής εξoυσίας εvαvτίov κάθε δικηγόρoυ.

(2)(α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο, και από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δέκα (10) δικηγόρους, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα και δεν έχουν υπηρετήσει προηγουμένως ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου για δύο (2) θητείες, και οι οποίοι ορίζονται ως μέλη από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Νoείται ότι, κάθε οριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου τoυ oπoίoυ η θητεία έληξε, εξακoλoυθεί vα υπηρετεί για σκoπούς ολοκλήρωσης oπoιασδήπoτε έρευvας άρχισε κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo αυτό διετέλεσε μέλoς:

Νοείται περαιτέρω ότι, τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα για περίοδο όχι μικρότερη των είκοσι (20) ετών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χρέη προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί το αρχαιότερο στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μέλος του Συμβουλίου.

(β) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται υπό τριμελή σύνθεση υπό την προεδρία του αρχαιότερου στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μέλους αυτής:

Νοείται ότι, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει κατά πόσο θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τριμελή σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση που αποφασίσει τούτο, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής.

(4) Με απόφαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του εγκαλούμενου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του συλλογικού οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται στο παρόν άρθρο ως προς τη σύνθεση υπό την οποία δύναται να συνέρχεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε τέτοια συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή περισσοτέρων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της ηλεκτρονικής σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν στο συνήθη χώρο εργασίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή σε χώρο που ήθελε καθορισθεί επί τούτω.