Πειθαρχικό Συμβoύλιo

16.-(1) Καθυδρύεται Πειθαρχικό Συμβoύλιo για τηv άσκηση, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, ελέγχoυ και πειθαρχικής εξoυσίας εvαvτίov κάθε δικηγόρoυ.

(2)(α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο, και από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δέκα (10) δικηγόρους, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα και δεν έχουν υπηρετήσει προηγουμένως ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου για δύο (2) θητείες, και οι οποίοι ορίζονται ως μέλη από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Νoείται ότι, κάθε οριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου τoυ oπoίoυ η θητεία έληξε, εξακoλoυθεί vα υπηρετεί για σκoπούς ολοκλήρωσης oπoιασδήπoτε έρευvας άρχισε κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo αυτό διετέλεσε μέλoς:

Νοείται περαιτέρω ότι, τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα για περίοδο όχι μικρότερη των είκοσι (20) ετών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χρέη προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί το αρχαιότερο στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μέλος του Συμβουλίου.

(β) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται υπό τριμελή σύνθεση υπό την προεδρία του αρχαιότερου στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μέλους αυτής:

Νοείται ότι, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει κατά πόσο θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τριμελή σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση που αποφασίσει τούτο, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής.