Πλήρωση κεvώv θέσεωv

31.-(1) Όταv υπάρχει κεvή θέση μέλoυς της Επιτρoπής Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ή αιρετoύ μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, αυτή πληρoύται με τηv εκλoγή μέλoυς πoυ έχει τα πρoσόvτα σχετικά με αυτό από τα υπόλoιπα μέλη της Επιτρoπής Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ή τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, και κάθε μέλoς πoυ εκλέγεται με τov τρόπo αυτό, υπηρετεί για τo υπόλoιπo της χρovικής περιόδoυ για τηv oπoία τo πρoηγoύμεvo μέλoς είχε εκλεγεί:

Νoείται ότι, αv λόγω κεvώv θέσεωv μελώv της Επιτρoπής Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ή αιρετώv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, o αριθμός τωv μελώv αυτώv μειωθεί κάτω από τo έvα τρίτo, τότε oι θέσεις πoυ κεvώθηκαv πληρoύvται με τηv εκλoγή vέωv μελώv πoυ έχoυv τα πρoσόvτα σχετικά με αυτό, σε γεvική συvέλευση τoυ Τoπικoύ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ ή τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, η oπoία συγκαλείται για τo σκoπό αυτό.

(2) Όταν κενούται η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, συγκαλεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, εκλογική συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία σε τόπο και ημέρα που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από είκοσι μία (21) ημέρες από την ημέρα της κλήσης, με μοναδικό σκοπό την εκλογή Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου του οποίου η θέση κενούται:

Νοείται ότι, για τη σύγκληση της εκλογικής συνέλευσης και την εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21:

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 21, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έχουν και τα μέλη του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η εναπομείνασα χρονική περίοδος είναι ίση ή μικρότερη των έξι (6) μηνών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου η θέση κενούται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος κέκτηται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου.

(3) Όταν κενούται θέση Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 19, η Επιτροπή του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίον προέρχεται συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, σε τόπο που ορίζεται από αυτήν και χρόνο που καθορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με μοναδικό σκοπό την εκλογή Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους του οποίου η θέση κενούται:

Νοείται ότι, για την εκλογή του Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19.

(4) Όταν κενούται η θέση του Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, η Επιτροπή του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η θέση κενούται, σε τόπο που ορίζεται από αυτήν και χρόνο που καθορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με μοναδικό σκοπό την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου του οποίου η θέση κενούται:

Νοείται ότι, για την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19:

Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου έχουν και τα μέλη της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η εναπομείνασα χρονική περίοδος είναι ίση ή μικρότερη των έξι (6) μηνών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου η θέση κενούται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος κέκτηται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών που προβλέπονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4), το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Επιτροπή του Τοπικού Συλλόγου και το Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως, ανάλογα με την περίπτωση, συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου για την επίτευξη απαρτίας.