Κενή θέση του Προέδρου ή Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή του Προέδρου της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου

30Α. Η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 19 και του Προέδρου της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου κενούται σε περίπτωση-

(α) υποβολής γραπτής παραίτησής του την οποία γνωστοποιεί-

(i) στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όταν αφορά τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου,

(ii) στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίο προέρχεται, όταν αφορά Μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέγεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 19, και

(iii) στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, όταν αφορά τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου,

(β) απόσυρσης από το επάγγελμα και χορήγηση σύνταξης σε αυτόν δυνάμει των προνοιών των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών,

(γ) θανάτου ή ανικανότητας άσκησης των καθηκόντων του,

(δ) λήψης απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο των Δικηγόρων ή για αναστολή της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, αντίστοιχα,

(ε) στέρησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή/και απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.